0,00 zł

terms-conditions

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GROWIT.PRO

 

§1 [definicje]

 1. Regulamin – niniejszy dokument, który określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.growit.pro. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną jest to regulamin o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Klient indywidualny – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zamawiająca i nabywająca produkty w sklepie internetowym www.growit.pro w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
 3. Klient hurtowy – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną zamawiająca i nabywająca produkty w sklepie internetowym www.growit.pro w związku ze swą działalnością zawodową lub gospodarczą.
 4. Kupujący – określenie stosowane do łącznego określenia klienta indywidualnego oraz klienta hurtowego.
 5. Sprzedawca – DP TRADING SP. Z O.O z siedzibą w Olsztynie, Ługwałd 180, 11-001 Dywity wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000461883, zarejestrowaną pod numerem NIP: 7393860334, REGON: 28149682000000.
 6. Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.growit.pro, za pośrednictwem którego Kupujący może nabyć produkty od Sprzedawcy.
 7. Strona internetowa – każda strona bądź podstrona znajdująca się pod adresem: www.growit.pro.
 8. Konto Użytkownika – elektroniczna baza zawierająca dane niezbędne do realizacji zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 9. Koszyk – funkcja w Sklepie Internetowym dostępna po zalogowaniu się na Konto Użytkownika, za pośrednictwem której można dokonać zamówienia.

 

§2 [zasady ogólne]

 1. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie Internetowym są nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Złożyć zamówienie można za pomocą:

a) Konta Użytkownika, b) wiadomości e – mail,

 1. Złożenie zamówienia jest możliwe po uprzednim zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu oraz zaakceptowaniu wszystkich postanowień w nim zawartych.
 2. Akceptacja regulaminu przez Kupującego następuje dobrowolnie i jest możliwa poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym wypełnianym przy zakładaniu Konta Użytkownika.

§3 [Składanie zamówień za pomocą Konta Użytkownika]

 1. Do złożenia zamówienia za pomocą Konta Użytkownika niezbędny jest komputer z dostępem do Internetu z zainstalowaną przeglądarką stron www Internet Explorer Mozilla Firefox, Opera lub Google Chrome.
 2. W celu dokonania zamówienia należy zalogować się na Konto Użytkownika za pośrednictwem Strony Internetowej.
 3. Po zalogowaniu się na Konto Użytkownika możliwe jest dodanie wybranych produktów do Koszyka, a następnie dokonanie wyboru formy odbioru zamówienia, formy płatności oraz ostateczne potwierdzenie zamówienia.
 4. Zamówienie uważa się za dokonane poprawnie i przyjęte tylko jeśli Kupujący otrzyma od Sprzedawcy wiadomość e – mail potwierdzającą zamówienie. Zamówienia za pomocą Konta Użytkownika składać można 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

 

 

§4 [Składanie zamówień za pomocą e – mail]

 1. Do złożenia zamówienia za pomocą wiadomości e - mail niezbędny jest komputer z dostępem do Internetu z zainstalowaną przeglądarką stron www Internet Explorer Mozilla Firefox, Opera lub Google Chrome.
 2. W celu dokonania zamówienia należy wysłać wiadomość e – mail, w której treści Kupujący zawrzeć powinien następujące informacje:

a) nazwy wybranych produktów oraz ich ilość, b) wybór formy odbioru zamówienia (odbiór osobisty lub za pośrednictwem firmy kurierskiej), c) adres do wysyłki zamówienia (w przypadku wyboru odbioru zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej), d) telefon kontaktowy, e) wybór formy płatności.

 1. Zamówienie uważa się za dokonane poprawnie i przyjęte tylko jeśli Kupujący otrzyma od Sprzedawcy wiadomość e – mail potwierdzającą zamówienie.
 2. Zamówienia za pomocą wiadomości e – mail składać można 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

 

§5 [Odbiór zamówienia i czas realizacji]

 1. Kupujący podczas składania zamówienia decyduje o formie jego odbioru.
 2. Kupujący może wybrać:

a) wysyłkę za pośrednictwem firmy kurierskiej, b) wysyłkę za pośrednictwem paczkomatów Inpost.

 1. Czas na realizację zamówienia określony jest indywidualnie dla każdego z produktu na Stronie Internetowej sprzedawcy, jednak nie może być dłuższy niż 30 dni.
 2. Czas określony w ust. 3 jest czasem orientacyjnym i liczy się od dnia zaksięgowania całości wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy. W przypadku płatności przy odbiorze jest to czas przewidziany na przygotowanie towaru do odbioru od chwili potwierdzenia zamówienia.
 3. W wypadku niezrealizowanie zamówienia w ciągu 30 dni Sprzedawca zwraca Kupującemu 100% zapłaconej przez niego ceny. Zwrot następuje na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego.

 

§6 [Koszty zamówienia oraz płatności]

 1. Na koszt zamówienia składa się łączna cena wszystkich zamówionych przez Kupującego produktów oraz opłata za przesyłkę kurierską.
 2. Koszt przesyłki kurierskiej doliczany jest zgodnie z „cennikiem kosztów dostawy” umieszczonym na Stronie Internetowej.
 3. Opłaty za przesyłkę kurierską nie pobiera się w wypadku osobistego odbioru produktu przez Kupującego.
 4. Cena każdego z produktów określona jest na Stronie Internetowej.
 5. Ceny produktów określone na Stronie Internetowej są wyrażone w walucie polskich złotych oraz zawierają podatek VAT.
 6. Płatności za zamówione produkty dokonać można poprzez:

a) stronę internetową w ramach systemów elektronicznych: PayU, Palpal, transferuj.pl lun DotPay. b) przelew bankowy na rachunek Sprzedawcy podany na Stronie Internetowej.

 1. Nie ma możliwości dokonania płatności przy odbiorze osobistym.
 2. Określenie formy płatności przez Kupującego nastąpi podczas składania zamówienia.
 3. Tylko wpłata całości kwoty określonej w ust. 1 rozpocznie procedurę realizacji zamówienia przez Sprzedawcę.
 4. Na każdy sprzedany towar wystawiany jest dowód zakupu w formie paragonu fiskalnego. Jest on dołączany do przesyłki.
 5. Na życzenie Kupującego Sprzedawca jako dowód zakupu wystawia fakturę VAT.
 6. Kupujący upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

§7 [gwarancja]

 1. Sprzęty elektroniczne dostępne w Sklepie Internetowym posiadają gwarancję producenta.
 2. Warunki gwarancji poszczególnych produktów, określone są w druku gwarancyjnym wystawionym przez producenta dołączonym do produktu.
 3. Realizacja gwarancji odbywa się w autoryzowanych punktach serwisowych producentów.

§8 [reklamacja]

 1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient indywidualny ma prawo do reklamacji na warunkach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 2002, nr 141, poz. 1176 ze zm.).
 2. Realizacja praw określonych w ust. 1 następuje poprzez odesłanie przez Kupującego reklamowanego towaru Sprzedawcy wraz z dowodem zakupu.
 3. Do reklamowanego towaru należy także dołączyć na piśmie informację zawierającą opis niezgodności towaru z umową.
 4. Paragrafu niniejszego nie stosuje się do Klienta Hurtowego.

 

§9 [odstąpienie od umowy – Klient indywidualny]

 1. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000, nr 22, poz. 271 ze zm.) Klient indywidualny może w ciągu 10 dni od wydania produktów składających się na zamówienie odstąpić od umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podawania przyczyny.
 2. W celu skorzystania z prawa określonego w ust. 1 Klient indywidualny powinien wysłać zwracane produkty w stanie kompletnym i niezmienionym wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.
 3. Zwracane produkty nie zostaną przyjęte przez Sprzedawcę, a co za tym idzie – odstąpienie od umowy będzie nieważne jeśli będą one uszkodzone lub niekompletne.
 4. Przepisów niniejszego paragrafu nie stosuje się do Klienta hurtowego.

§10 [odstąpienie od umowy – Klient hurtowy]

 1. Do Klienta hurtowego chcącego odstąpić od umowy stosuje się przepisy art. 556 – 576 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.) dotyczące rękojmi.
 2. Klient hurtowy może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą jeśli rzecz ma wady.
 3. Jeśli Sprzedawca w terminie 14 dni wymieni produkt wadliwy na wolny od wad Klient hurtowy nie może od umowy odstąpić, chyba że produkt był już wymieniany przez Sprzedawcę.
 4. Klient hurtowy może skorzystać z uprawienia określonego w niniejszym paragrafie w terminie 14 dni.
 5. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zwróci zapłatę na rachunek bankowy wskazany przez Klienta hurtowego.
 6. Przepisów niniejszego paragrafu nie stosuje się do Klienta indywidualnego.

 

§11 [dane osobowe]

 1. Podczas składania zamówienia Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie w bazie Sprzedawcy danych osobowych oraz ich przetwarzanie w związku z realizacją tego zamówienia.
 2. Dane osobowe są przekazywane przez Kupującego dobrowolnie.
 3. Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane a także do ich edycji oraz do żądania ich usunięcia.
 4. Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926 ze zm.)

 

§12 [postanowienia końcowe]

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy:

a) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.) b) ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 2002, nr 141, poz. 1176 ze zm.) c) ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000, nr 22, poz. 271 ze zm.)

 1. Regulamin może ulec zmianie, jednakże zmiany te nie będą dotyczyć umów będących w trakcie realizacji.
 2. Sprzedawca poinformuje Kupujących o zmianach co najmniej na 14 dni przed ich wprowadzeniem poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji na Stronie Internetowej oraz wysyłając wiadomość e – mail do Kupujących posiadających Konto Użytkownika na adres podany przez nich podczas rejestracji.
 3. Jeśli Kupujący posiadający Konto Użytkownika nie akceptuje nowego regulaminu, powinien powiadomić o tym Sprzedawcę nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o zmianach.
 4. Ewentualne spory między Kupującym a Sprzedawcą podlegają rozpatrzeniu przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. nr 43 poz. 296 ze zm.)