fbpx
22.11.2023

Privacy Policy

Политика за поверителност

 

ПРЕДМЕТ

Настоящите правила („Правилата“) определят реда, по който КлиърУеар ООД, с ЕИК 175084547 („Дружеството“) събира, записва, организира, структурира, съхранява, използва, изтрива, унищожава или обработва по друг начин лични данни за целите на своята дейност.

Правилата са изготвени в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

ДЕФИНИЦИИ

За целите на настоящите Правила, използваните понятия имат следното значение:

• ЗЗЛД – Закон за защита на личните данни.

• КЗЛД – Комисия за защита на личните данни.

• ОРЗД – Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

• Администратор на лични данни – физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни. В настоящите Правила „администратор“ обозначава Дружеството.

• Обработващ лични данни – лице или организация, което въз основа на договор обработва лични данни, предоставени от Дружеството, за уговорените цели.

• Обработване на данни – всяка дейност, която е свързана с използването на лични данни. Това включва: получаване, записване, съхранение, извършване на операция или серия от операции с данните като напр. организиране, редактиране, възстановяване, използване, изтриване или унищожаване.

• Съгласие – всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данни, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласие за обработка на лични данни, свързани с него.

• „Нашият уебсайт“ и “Уебсайтът” се отнасят до уебсайта https://www.growit.pro/,  който е собственост и е управляван от “КлиърУеар” ООД.

СУБЕКТИ НА ДАННИ И КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ

Дружеството събира и обработва лични данни, необходими за осъществяване на своите права и задължения като образователен център, доставчик на услуги и контрагент при съблюдаване изискванията на приложимото законодателство. Личните данни, обработвани от Дружеството, са групирани в регистри на дейностите по обработване, съдържащи правила за обработване на лични данни, отнасящи се до кандидати за обучение.

Относно лицата, кандидатстващи за обучение, се събират следните лични данни:

a) Идентификация: име, електронна поща, адрес, телефон;

б) Образование и професионална квалификация; данни, свързани с образование, трудов опит, професионална и лична квалификация и умения.

Информация за ползването на сайта: може да научите повече за информацията за вашето взаимодействие със сайта, както и за настройките и управлението й по-надолу в настоящата политика, а именно в глава Използване на “бисквитки”.

Когато посещавате нашия уебсайт, нашият сървър временно записва подробности за достъпа ви в своите дневници. Тези регистрационни файлове съдържат следните данни и се съхраняват до тяхното автоматично изтриване:

 • IP адреса на компютъра, подаващ искането;
 • Датата и часът на заявката ви;
 • Заявеният URI;
 • Количеството данни, прехвърлени в отговор;
 • Дали заявката е успешно обработена или не;
 • Идентифициране на данни за браузъра и операционната система, които използвате;
 • Препращащият уебсайт, от който сте подали искането;
 • Името на вашия доставчик на интернет услуги;

Целта на записването на тези данни е да ви се даде възможност да достъпите и ползвате уебсайта (чрез установяване на TCP/IP връзка), да осигурите на нашите сървъри, техническото администриране на нашата инфраструктура, както и оптимизирането на нашите услуги. Само в случай на неразрешен достъп или атаки на нашата инфраструктура ще бъде анализиран вашият IP адрес.

НАЧИНИ ЗА СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Информация, която предоставяте, в случай, че се абонирате за нашия онлайн бюлетин, в случай, че изпратите имейл на нашите имейл адреси, посочени в уебсайтa или в случай, че се регистрирате в нашия уебсайт за събитие.

Автоматично чрез бисквитки, в съответствие с действащото законодателство използваме проследяващи технологии като бисквитки за събиране на информация за вас, на анонимна база.

От трети страни, като социалните мрежи, доставчици на услуги за реклама и анализ.

ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ НА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Целите на обработването на лични данни са:

 • Използваме информация за подобрение на сайта и услугите. Може да използваме вашата информация, за да подобрим предлаганите от нас услуги.

 • Използваме информация за анализ на ефективността на сайта. Може да обработваме вашата информация на анонимна база, за да подобрим работата на сайта.

 • Използваме информация за маркетингови цели. Може да ви изпращаме информация за нови услуги и оферти. Също може да използваме вашата информация, за да ви представяме реклами за наши оферти. В случай, че се запишете за нашия бюлетин, ще получавате нашите промоционални имейли.

 • Преди да започнем маркетингова дейност, получаваме вашето съгласие според действащото законодателство.

 • Използваме информация, за да комуникираме с вас. Може да се свържем с вас по повод на ваше запитване.

 • Използваме информация и по други начини, разрешени според действащото законодателство.

СЪГЛАСИЕ

Субектът на данни е съгласен с обработването, ако изрази това ясно и недвусмислено – чрез изявление или друг потвърждаващ акт. Ако съгласието за обработка на лични данни се дава чрез документ, който урежда и други въпроси, то следва да бъде изискано отделно от съгласието по други въпроси.

Субектите на данни трябва да могат лесно да оттеглят съгласието си за обработване по всяко време, и оттеглянето трябва да бъде уважено своевременно. Ако не съществува друго условие за законосъобразност на обработването, с оттеглянето на съгласието то следва да се прекрати.

Декларациите за съгласие се съхраняват от дружеството, докато се извършват действия по обработване на данни на това основание, с оглед спазването на принципа на отчетност.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА „БИСКВИТКИ“

В допълнение към данните, изброени по-горе, “бисквитките” ще бъдат запазени на вашия компютър, когато използвате нашия уебсайт. “Бисквитките” са малки парчета текстови данни, запазени на вашия твърд диск от вашия уеб браузър, чрез който Дружеството което определя съдържанието на бисквитката, може да събира определена информация за вас. Бисквитките не могат да изпълняват код, нито да прехвърлят вируси в компютъра ви. Ние ги използваме, за да анализираме анонимно или псевдо-анонимно използването на уебсайта и да ви предоставим по-добри услуги.

Този уебсайт използва следните типове “бисквитки”, чийто обхват и функционалност са описани подробно в следващите две точки:

 • Преходните “бисквитки” автоматично се изтриват, когато затворите браузъра си. Те се използват особено като “бисквитки” за сесии. Те запазват т. нар. “ID на сесията”, който се използва за свързване на последващи заявки, направени от вашия браузър един към друг. Чрез това, компютърът ви може да бъде разпознат, когато се върнете на нашия уебсайт. Тези “сесийни” бисквитки се изтриват, когато излезете от системата или затворите браузъра си.

 • Устойчивите “бисквитки” се изтриват само след предварително определена продължителност, която може да е различна за всяка “бисквитка”. Можете да изтриете тези постоянни “бисквитки” по всяко време, чрез конфигурацията “Настройки” на браузъра ви. Уведомяваме ви, че ако го направите, не всички функции на този сайт ще бъдат достъпни.

Поставянето на “бисквитки” на компютъра ви може да бъде предотвратено чрез съответните настройки на вашия интернет браузър. Предварително зададените “бисквитки” също могат да бъдат изтрити чрез настройките на вашия браузър. Уведомяваме ви, че предотвратяването на поставянето на “бисквитки” на компютъра ви може да означава, че не всички функции на нашия уебсайт са достъпни без ограничения.

По принцип можете да се откажете от използването на „бисквитки“, като промените настройките на браузъра си. За повече информация относно „бисквитките“ посетете http://www.aboutcookies.org. Ако изберете браузърът ви да приема бисквитки от уебсайта на Дружеството, ще можете да преглеждате нашия уебсайт, но няма да имате персонализирано посещение, нито ще можете да се абонирате за предлаганите услуги на уебсайта.

ПРОЦЕДУРИ ПО ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Процедура за обработване на личните данни, отнасящи се до кандидатите за обучение

 Личните данни се събират при и по повод набирането на курсисти. Данните се съхраняват в електронен вид.

Лицата, оправомощени да обработват лични данни, предприемат всички организационно-технически мерки за съхраняването и опазването на личните данни, в това число ограничаване на достъпа до тях на външни лица и неоторизирани служители.

МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Достъп до операционната система, съдържаща файлове с лични данни, имат само лица, чиито служебни задължения или конкретно възложена задача налагат такъв достъп. Достъпът се осъществява чрез парола.

УНИЩОЖАВАНЕ НА ДАННИТЕ

Унищожаване на личните данни се извършва от Дружеството или изрично упълномощено лице, без да бъдат накърнявани правата на лицата, за които се отнасят данните, обект на унищожаването, и при спазване на разпоредбите на относимите нормативни актове.

Информацията в регистрите се унищожава след постигане на целите на обработката и при отпаднала необходимост за съхранение..

ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ

Всяко лице има право да иска достъп до своите лични данни, включително и да иска потвърждение дали данните, отнасящи се до него, се обработват, да се информира за целите на това обработване, категориите данни и за получателите на данните, както и за целите на всяко обработване на лични данни, отнасящи се до него.

Правото на достъп се осъществява чрез искане на засегнатото физическо лице, получено на адреса по седалището на Дружеството или официалната електронна поща.

Всяко физическо лице има право да поиска заличаването, коригирането или блокирането на негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона.

Всяко лице има право писмено да възрази срещу обработването на и/или предоставянето на трети лица на неговите лични данни без необходимото законово основание.

Дружеството е длъжно в двуседмичен срок от получаване на искане по предходните алинеи да уведоми заявителя дали са налице законовите основания за уважаване на искането. Ако Дружеството установи, че са налице законовите основания да уважи искането, уведомява лицето и за реда, по който може да упражни правото си.

Субектите на данни имат също правото да:

 • оттеглят съгласието си за обработване по всяко време;

 • възразят срещу употреба на личните им данни за целите на директния маркетинг;

 • изискат информация за основанието, въз основа на което личните им данни са предоставени за обработване на обработващ извън ЕС/ЕИП;

 • възразят срещу решение, взето изцяло на база на автоматизирано обработване, включително профилиране;

 • бъдат уведомени за нарушение на защита на данните, което е вероятно да доведе до висок риск за техните права и свободи;

 • подават жалби до регулаторния орган;

 • в някои случаи да получат или да поискат техните лични данни да бъдат трансферирани до трета страна в структуриран, общо използван формат, подходящ за машинно четене (право на преносимост).

КОНТАКТИ

В случай, че имате допълнителни въпроси или желаете да се свържете с нас, можете да направите на електронната поща: office@clearware.eu

21.11.2023